ทันตแพทย์

ทพญ. มธุรส ก่อเกิดทรัพย์
ทพญ. มธุรส ก่อเกิดทรัพย์
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และทันตกรรมรากเทียม,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of California Los Angeles
 • อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค.ศ. 2547
 • อาจารย์ประจำ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ค.ศ. 2544-2546
 • Special training in orthodontics
ทพญ. รินทร์ลภัส ศรีปิติโรจน์
ทพญ. รินทร์ลภัส ศรีปิติโรจน์
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และทันตกรรมรากเทียม,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรด้านทันตกรรมรากเทียม University of California Los Angeles
 • Special training in orthodontics
ทพญ. มธุรา ฉัตรชัยกนันท์
ทพญ. มธุรา ฉัตรชัยกนันท์
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตแพทย์ศาสตร์ (ทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ. ประวีณา กีรติมโนชญ์
ทพญ. ประวีณา กีรติมโนชญ์
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม๊กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กำลังศึกษาในหลักสูตรทันตกรรมรากฟันเทียม สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ German Society of Oral Implantology (DGOI) กำหนดสำเร็จการศึกษา พฤศจิกายน 2559
ทพ.ปิยะพงศ์ ทฤษณาวดี
ทพ.ปิยะพงศ์ ทฤษณาวดี
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 2 ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรม เพื่อความงาม International medical colleges, Westphalian Wilhelms University of Münster, 2559
ทพญ. วราวรรณ เลี่ยงบุญ
ทพญ. วราวรรณ เลี่ยงบุญ
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต) สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์) (เฉพาะทางรักษารากฟัน)
ทพญ.เมธินี ไชยสุข
ทพญ.เมธินี ไชยสุข
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศัลยกรรมช่องปาก ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทพญ.อุไรพรรณ บุญกรรเชียง
ทพญ.อุไรพรรณ บุญกรรเชียง
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม๊กซิลโลเฟเชียว รพ.ตำรวจ
ทพญ.กองกาญจน์ พรสูงส่ง
ทพญ.กองกาญจน์ พรสูงส่ง
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพ. รชฏ กลับประทุม
ทพ. รชฏ กลับประทุม
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพ.วิธวินท์ วงศ์สืบชาติ
ทพ.วิธวินท์ วงศ์สืบชาติ
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ) มหาวิทยาลัยรังสิต
ทพญ.ปิ่นกมล ทายาทสุวรรณ
ทพญ.ปิ่นกมล ทายาทสุวรรณ
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ.ธนัชพร ลยางกูร
ทพญ.ธนัชพร ลยางกูร
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ.ชลกมล ศรัณย์เกตุ
ทพญ.ชลกมล ศรัณย์เกตุ
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ.อรวรรณ เดชนำบัญชา
ทพญ.อรวรรณ เดชนำบัญชา
 • ทันตแพทย์บัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552
 • ปริญญาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 2556
ทพญ.ปรีย์ธิดา ตั้งศรีพงศ์
ทพญ.ปรีย์ธิดา ตั้งศรีพงศ์
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรจัดฟัน ศูนย์ทันตกรรม จัดฟันสยามนครอินทร์
ทพญ. เมธินี ใจเที่ยง
ทพญ. เมธินี ใจเที่ยง
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่