ทันตแพทย์

ทพญ. มธุรส ก่อเกิดทรัพย์ ท.7033
ทพญ. มธุรส ก่อเกิดทรัพย์ ท.7033
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และทันตกรรมรากเทียม,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of California Los Angeles
 • อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
 • อาจารย์ประจำ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2544-2546
 • Special training in orthodontics
 • Certified Invisalign provider
ทพญ. อุดารณี เร่งรีบ ท.7076
ทพญ. อุดารณี เร่งรีบ ท.7076
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน สถาบันแอดวานซ์ ออโทดอนติก โซไซตี้
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน School of Dentistry Kyungpook National University Daegu
ทพญ. เมธินี ไชยสุข ท.7672
ทพญ. เมธินี ไชยสุข ท.7672
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศัลยกรรมช่องปาก ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทพ. เฉลิมพร พงษ์ศิริโสภาพร ท.9722
ทพ. เฉลิมพร พงษ์ศิริโสภาพร ท.9722
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Special training in Advanced Orthodontics at Orthodontic-K Trainning Center Chaing Mai
 • Special training in Dental Implantology
ทพญ. มธุรา ฉัตรชัยกนันท์ ท.10065
ทพญ. มธุรา ฉัตรชัยกนันท์ ท.10065
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์พิเศษ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ. รินทร์ลภัส ศรีปิติโรจน์ ท.10672
ทพญ. รินทร์ลภัส ศรีปิติโรจน์ ท.10672
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และทันตกรรมรากเทียม,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรด้านทันตกรรมรากเทียม University of California Los Angeles
 • Special training in orthodontics
ทพญ. วราวรรณ เลี่ยงบุญ ท.10733
ทพญ. วราวรรณ เลี่ยงบุญ ท.10733
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต) สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์) (เฉพาะทางรักษารากฟัน)
ทพญ. ฐานนันท์ ศิลารักษ์ ท.13307
ทพญ. ฐานนันท์ ศิลารักษ์ ท.13307
 • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ. พัชรลักษณ์ บุหงามงคล ท.13978
ทพญ. พัชรลักษณ์ บุหงามงคล ท.13978
 • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทพญ. ชลกมล ศรัณย์เกตุ ท.14040
ทพญ. ชลกมล ศรัณย์เกตุ ท.14040
 • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ. อรณิชา จันทร์วุฒิคุณ ท.14939
ทพญ. อรณิชา จันทร์วุฒิคุณ ท.14939
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพ. ศุภชัย อันมานะตระกูล ท.15882
ทพ. ศุภชัย อันมานะตระกูล ท.15882
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพ. เอกฤทธิ์ ชัยอัมพร ท.15900
ทพ. เอกฤทธิ์ ชัยอัมพร ท.15900
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ. เจราณี เครือปัญญา ท.17686
ทพญ. เจราณี เครือปัญญา ท.17686
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Certificate in orthodontics, E-line P.- Orthodontics
ทพญ. ณัฐพร วีรยางกูร ท.18512
ทพญ. ณัฐพร วีรยางกูร ท.18512
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทพญ. ทิพย์สุดา ดาวไธสง ท.18668
ทพญ. ทิพย์สุดา ดาวไธสง ท.18668
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น